I can get no satisfaction

As I was watching the news yesterday (or was it saturday?) I heard Steve Stevaert (also known as Steve Stunt) say that he wants to extend the cheaper electricity rates that are available during the night, to include weekends as well. That's all positive, don't you think? Well, there's more to it, let me tell you that.

In fact, I got so enraged by the short-sightedness of politicians and political parties in Belgium, that I sat down and wrote a letter to 4 newspapers (Gazet Van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard and De Morgen) and one magazine (Humo) about this. This is not the first time I've written letters to newspapers and magazines, and so far they've all been published - let's see if they publish this one as well (sorry, dutch only) :

Goedkopere electriciteit? Ja, graag - zolang ze maar niet groen is!

Steve Stunt (sp.a) wil het nachttarief uitbreiden naar de weekends "want dat maakt de rekening minder duur voor de verbruikers". De marktregulerings instantie VREG beaamt dat dit waarschijnlijk kan zonder dat iemand de rekening betaald, dus ook de sector zelf lijkt wel interesse te hebben.

Mooi toch? Laten we dan wel even vergeten dat de hoeveelheid verbruikte energie niet daalt, en dat het goedkoper maken van (hoofdzakelijk grijze) stroom net het verkeerde signaal is als Belgi� een inspanning wil leveren om de Kyoto normen te halen (6% energie uit hernieuwbare bronnen tegen 2010). Want - en daar spreekt Steve natuurlijk niet over - in plaats van mee een oplossing te zoeken voor het probleem met de groene stroom in Vlaanderen, gaat hij liever de boer op met nieuwe ide�en, die echter niets wezenlijk opleveren - behalve dan electoraal voordeel misschien?

Twee weken geleden boog Minister Bossuyt het hoofd en accepteerde de stelling van Europa dat de Vlaamse vrijstelling van distributiekosten voor groene stroom geproduceerd in Vlaanderen, discriminerend was voor groene stroom geproduceerd in het buitenland. In plaats van een milieubewuste beslissing te nemen en ook groene stroom uit het buitenland dezelfde "voordelen" toe te kennen, doet minister Bossuyt net het tegenovergestelde : afschaffen die hele handel! Zijn voorstel aan de Vlaamse Regering om de gratis distributie van groene stroom compleet te stoppen, is dan ook een duidelijk bewijs dat sommige politici (en partijen) nog steeds niet verder kijken dan hun neus lang is.

Net nu ik als bewuste consument expliciet kan kiezen voor het gebruik van groene stroom, en de investering in producenten van groene stroom, krijgt zowel de gebruiker als de producent het grijze deksel op de groene neus. Zal groene stroom overleven in Vlaanderen? Ik hoop van harte van wel, maar het zal zeker niet te danken zijn aan een "groene" sp.a!

Monthly Archives

Pages

OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 5.04

About this Entry

This page contains a single entry by ServMe published on April 12, 2004 2:18 PM.

Impressive! was the previous entry in this blog.

You know what sucks? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.