About time!

Tatoe�erders en piercers krijgen kwaliteitslabel

Piercers, tatoe�erders, juweliers en beoefenaars van permanente make-up krijgen voortaan een kwaliteitslabel wanneer ze een strenge hygi�nische en deontologische code volgen. De code werd opgesteld door de sector zelf, de consumentenverenigingen en de overheid. Piercen en tatoe�ren houdt gezondheidsrisico's in. Tot nu toe bestond er geen regulering in de sector. Veel professionelen waren zelf vragende partij. Daarom hebben ze samen met de overheid en consumentenverenigingen een code voor goede praktijk opgesteld, waarin een aantal deontologische en hygi�nische regels zijn opgenomen.
Zo verbinden ze zich ertoe enkel meerderjarige personen te piercen of te tatoe�ren, al zijn er wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor het piercen van oorlellen. Ook moeten de klanten voldoende informatie, bedenktijd en nazorg krijgen. Verder zijn er ook strikte hygi�nische normen opgesteld. Ook moet de plaats waar gewerkt wordt dagelijks ontsmet en schoongemaakt worden en helder verlicht zijn om ongelukken te voorkomen. Verder dient er zoveel mogelijk wegwerpmateriaal te worden gebruikt. Ander materiaal moet grondig worden gesteriliseerd. (LVR) (source: Belga)

Tattoo artisists and piercers get a quality label (quick translation)

Piercers, tattoo artists, jewelers and those who apply permanent makeup receive a quality label when they comply with a strict hygiene and ethical code. The code itself was created in collaboration with the tattoo and piercing studios, the comsumer organisations and the government. Both piercing and tattooing implies certain hazards to one's health. Thusfar, the sector was not regulated and much professionals asked for such a code themselves.
By complying to the code they agree to only pierce or tattoo adults (18+), even though there are some exceptions, for instance piercing earlobes. Customers must be informed completely, have some time to think it over and get proper aftercare. Apart from that, strict hygenic rules have been imposed : the working area should be cleaned and disinfected daily and be well lit to prevent accidents. Single use material should used whenever possible, and all other material should be properly sterilized.


Well that is about time. This code of conduct will not be in effect before june 2003 and I wonder how specific the rules are. Throwing a needle in alcohol can hardly be considered proper sterilization!

Monthly Archives

Pages

OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 5.04

About this Entry

This page contains a single entry by ServMe published on April 14, 2003 6:52 PM.

Additions was the previous entry in this blog.

I should have known... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.