More press

22/03 ICT Assistance in Sint-Truiden legt de boeken neer

Het informaticabedrijf ICT Assistance, met hoofdzetel in Sint-Truiden, heeft vrijdag de boeken neergelegd. De rechtbank van koophandel van Hasselt zal zich dinsdag uitspreken over een eventueel faillissement, zo vernam BELGA van de persrechter. In het geval van een faillissement komen de 45 personeelsleden op straat te staan. De vakbonden hebben dinsdag ook een personeelsvergadering gepland waarop de weknemers ingelicht zullen worden over de beslissing van de Hasseltse handelsrechtbank, meldt Jos Van Hout (LBC-NVK).

De vakbonden luidden eerder al de alarmbel. Ze staan zelfs niet afkerig tegenover een faillissement omdat de personeelsleden van ICT Assistance sedert oktober vorig jaar geen loon of eindejaarspremie ontvingen. "Indien er een faillissement wordt uitgesproken, weten de werknemers eindelijk waar ze aan toe zijn en kunnen ze hun achterstallig loon, eindejaarspremie en verbrekingsvergoeding opeisen. In het andere geval zijn we genoodzaakt om de directie een verbreking van het arbeidscontract ten laste te leggen", luidt het.

De inspectiediensten stelden ook al een proces-verbaal van ingebrekestelling op, omdat de directie zijn werknemers niet uitbetaalde. Volgens de vakbonden ging de zaakvoerder niet in op hun vraag om de situatie te bespreken en werden de werknemers met loze beloften gepaaid. ICT Assistance is een outsourcingsbedrijf dat instaat voor de installatie en het onderhoud van computersystemen bij derde bedrijven. (source : GVA)

Direct link to the article (in case you'd want to run it through an online translator)

Monthly Archives

Pages

OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 5.04

About this Entry

This page contains a single entry by ServMe published on March 23, 2003 1:07 PM.

Preparations was the previous entry in this blog.

Piss me off? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.